-Указания за правилното изграждане на площадка за временно съхранение на отпадъци на мястото на образуване, съгласно законовите и подзаконови нормативни изискванията.

 

-Посещения от консултанти на площадката за временно съхранение на отпадъци на мястото на образуването им, при които се извършват следните дейности:

  1. Оглед на площадката за временно съхранение на отпадъци на мястото на образуване, с цел правилно организиране на площадката – съдове за съхранение на отпадъци и обозначение, съгласно изискванията на законовите и подзаконови нормативни актове.
  2. Допълнителен инструктаж на Отговорното лице за отпадъците и на целия персонал, относно законовите изисквания за правилно съхранение на отпадъците.
  3. Попълване на отчетни книги за генерирани отпадъци, съгласно реда за водене на отчетност посочен в Наредба №1 от 04 Юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
  4. Цялостна проверка за наличието на законово изискуемата документация в частта отпадъци. Подредба съобразно хронологията, по която обичайно протичат проверките на контролните органи, с цел недопускане на неточности или пропуски при представяне.
  5. Изготвяне на Протокол за посещение, в който при наличие на нередности, които не могат да бъдат отстранени на момента, същите се отбелязват в графа „Забележки“. Екземпляр от Протокола, ведно с предложение на решение за отстраняване на нередностите, се предоставя на Ръководство на компанията за съгласуване и предприемане на коригиращи действия.

 

-Изготвяне и предоставяне на писмени инструкции, отнасящи се за всички служители на компанията, във връзка със законосъобразното и безопасно съхранение на отпадъците.

-Предоставяне на писмени (по имейл) и устни (при посещение) консултации по отправени въпроси, свързани с управлението на отпадъците.

-Подготовка на фирмата-Възложител за преминаване към електронна отчетност на отпадъците.

ЕЙ И ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД

Направете запитване

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.