-Изготвяне и предоставяне на Отчетни книги за водене на задължителна отчетност (съгл. Наредба №1/ 04.06.2014г.) за всички ново утвърдени кодове отпадъци, както и водене на отчетност след издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци, по реда на ЗУО.

-Изготвяне на документация, удостоверяваща предаване/приемане на отпадъци.

-Годишно приключване на отчетността, водена в Отчетните книги и систематизиране на информацията за предавани/приемани отпадъци за цялата отчетна година.

 

-Изготвяне на Годишни отчети за отпадъците, генерирани през изминалата календарна година, съгласно изискванията на Наредба №1 от 04 Юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

-Изграждане на електронна база данни за генерирани/предадени отпадъци, съгласно утвърдените Работни листове за площадката.

 

-Поддържане постоянна актуалност на информацията в електронната база данни, посредством въвеждане на всички данни за предадени/приети количества отпадъци и извършени услуги.

 

-Ежедневна проверка за изменения в екологичното законодателство и в частност реда за водене на отчетност за генерираните отпадъци.

ЕЙ И ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД

Направете запитване

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.