-Изготвяне на документация относно задълженията за регистрация на операторите изпускащи емисии на летливи органични съединения в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители (чл.30л, ал.3 от ЗЧАВ);

-Изготвяне на План за собствен мониторинг, съгласно Наредба №6/1999г. за реда и начина за измерване на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници  и внасянето му за утвърждаване в РИОСВ.

Организиране и консултиране за избор на акредитирана лаборатория, относно провеждането на собствените периодични измервания на емисии на летливи органични съединения в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители.

Изготвяне на Доклад за получените резултати от проведените собствени периодични измервания

-Изготвяне на План за управление на разтворители или Информация за консумацията на разтворители и количество вложени разтворители за предходната година в срок до 31.03. на текущата година.

Изготвяне на информация за количествата продукти внесени и/или пуснати на пазара, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. в ДВ бр. 20/2007г.) в срок до 31.03. на текущата година.

ЕЙ И ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД

Направете запитване

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.